Opłaty

Wykaz kwot do zapłaty za kwiecień 2024r.

Informacja dla rodziców – opłaty za przedszkola

1.Wysokość opłat za świadczenia (poza wyżywieniem)
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXIII/3053/23  z dnia 28 czerwca 2023 roku zmieniającą uchwałę nr XCVII/2509/18 z dnia 14.03.2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków; od 1 września 2023 roku za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki opłata wynosi:

– 1,30 zł za godzinę w czasie przekraczającym bezpłatny pobyt (8,00-13,00), tj. od 6,30 do 8,00 oraz od 13,00 do 17,00.

– 0,65 gr za godzinę pobytu dzieci posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+ lub Kraków dla Rodziny „N”.

Dzieci posiadające zarówno Krakowską Kartę Rodzinną 3+ jak i Kraków dla Rodziny „N” za godzinę pobytu płacą 0 zł.

2. Opłata za korzystanie z usług przedszkola pobierana jest z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

3. Opłata nie jest naliczana tylko w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu.

4. W przypadku wydłużenia czasu pobytu doliczana jest opłata za dodatkowe godziny świadczeń (za każda rozpoczętą w danym dniu godzinę zajęć ponad czas zadeklarowany przez rodzica).

5.  Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.

Opłaty za żywienie:
Wszystkie posiłki(100%) – 12,00zł
Dwa posiłki(75%)- 9,00

 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

do wpłat za korzystanie dzieci z usług przedszkola:

 98102028920000570205901865

 

Save

Save

Save

Powrót na górę