Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny sierpień 2024

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach w roku 2024

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów o ofercie przedszkoli samorządowych i zasadach rekrutacji dostępna jest na Portalu Edukacyjnym www.portaledukacyjny.krakow.pl w module „Rekrutacja do przedszkoli……

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o Prawo oświatowe:

o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas I, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są
przyjmowane z urzędu”.

Więcej informacji na stronie: http://portaledukacyjny.krakow.pl/

 

Powrót na górę