Koncepcja pracy

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 1 w Krakowie im. Stanisława Wyspiańskiego

      Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka. Jest ona dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych,  jest modyfikowana ze względu na potrzeby dzieci. Przedszkole osiąga bardzo dobre wyniki w różnych dziedzinach swojej działalności: wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej. Placówka efektywnie realizuje zadania oparte na podstawie programowej. Stwarza warunki do twórczej swobodnej aktywności zabawowej dzieci. Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych możliwości wychowanków i dostosowaniu do nich zadań wychowawczych. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem .

więcej

Utrzymać dotychczasową wysoką jakość pracy przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.

W dalszym ciagu:

 1. Tworzyć miejsce, w którym dzieci będą czuły się w pełni bezpieczne. Starać się, aby podczas codziennych działań były one pogodne, radosne, pełne optymizmu i chęci do zabawy, aby z ochotą podejmowały różnorodne działania.Tworzyć sytuacje, w których dzieci będą łatwo nawiązywały kontakty zarówno z dorosłym jak i rówieśnikami.ujawnianie własnych pomysłów, zachęcając je jednocześnie do ich pełnej realizacji.Dyskretnie zachęcać je do pokonywania przeszkód, które samodzielnie dostrzegą na swojej drodze edukacyjnej.
 2. Czuwać, aby nauczycielki były partnerami dzieci, aby stały obok nich, pozwalając im na
 3. Ku radości dzieci nauczycielki winny stawać się ich współtowarzyszami zabawy, gry czy swobodnej rozmowy.
 4. Nauczycielki powinny dawać dzieciom pełną swobodę w działaniu, dostarczając różnorodne pomoce, umiejętnie, niepostrzeżenie winny naprowadzać dzieci na samodzielne rozwiązywanie problemów.
 5. Zachęcać pracowników obsługi, aby obok realizowanego zakresu swoich obowiązków zawsze znaleźli czas na wspieranie swoją pomocą nauczycieli w ich pracy opiekuńczej, a czasem także dydaktyczno – wychowawczej.
 6. Dbać o to aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością pozostawiali w nim swoje dzieci.
 7. Dbać o to aby pracownicy, zarówno pedagogiczni jak i administracyjno – obsługowi codziennie bardzo chętnie przystępowali do pracy chwaląc sobie atmosferę panującą w placówce.

Cel główny:

Rozwijanie aspiracji poznawczych dziecka poprzez twórcze metody pracy wspierające jego rozwój intelektualny, zainteresowania, zdolności i talenty.

Cele priorytetowe:

 1. Tworzenie okazji do poznawania rodzimych tradycji kulturowych oraz kultury innych narodów wspólnej Europy przez obserwowanie, odkrywanie, przeżywanie i doświadczanie.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia w przedszkolu i w domu ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego odżywiania.

Kierunki działania:

 1. Stymulujemy ciekawość poznawczą, procesy myślowe oraz aktywizujemy sferę wyobraźni i fantazji dziecka poprzez wykorzystanie metod i technik aktywizujących twórcze myślenie.
 2. Stwarzamy sytuacje ułatwiające odkrywanie praw rządzących naturą, techniką, sztuką.
 3. Uczymy samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności, uwrażliwiamy na problemy, promujemy oryginalność myślenia.
 4. Harmonizujemy słabiej rozwinięte sfery rozwoju.
 5. Ukierunkowujemy zainteresowania i zdolności stwarzając możliwość odnoszenia sukcesów w różnych dziedzinach aktywności.
 6. Promujemy współpracę w zespole sprzyjającą integracji środowiska rówieśniczego w duchu ogólnie przyjętych wartości, norm i zasad społecznych.
 7. Wzmacniamy współpracę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, by zapewnić dziecku optymalne warunki indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju.
 8. Tworzymy odrębność placówki poprzez stworzenie i kultywowanie własnych tradycji.
 9. Wychowujemy przyszłych optymistów, którzy wiedzą jak dbać o zdrowie.

Wizja

Jestem Krakowianinem, Polakiem, Europejczykiem – rozwijam proeuropejską postawę w oparciu o dziedzictwo kulturowe.

Nauczę się tolerancji wobec innych, zaakceptuję różne sposoby życia – różne kultury.

Będę prowadził zdrowy styl życia; zdrowo się odżywiał.

Zaspokoję swoją ciekawość, wiedzę poznając coraz szerszy świat – zacznę od swojego domu, przedszkola, miasta aż do zagranicznych podróży.

Misja

Dzieci opuszczające nasze przedszkole oprócz przygotowania do podjęcia nauki w szkole znają dobrze historię swojego miasta, jego tradycje, folklor oraz kulturę innych regionów Polski. Kładziemy szczególny nacisk na kształtowanie świadomości regionalnej, poznawanie rzeczywistości społeczno – kulturowej poprzez dostarczanie dzieciom wiedzy na temat historii i tradycji swojej rodziny, przedszkola, miasta, regionu i kraju oraz rozwijania ciekawości świata.

Promujemy zdrowy styl życia; dbamy o zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i emocjonalny dziecka.

Dbamy o maksymalne złagodzenie stresu  związanego z adaptacją dzieci w przedszkolu, stwarzając ciepłą, pełną akceptacji i bezpieczeństwa atmosferę.Współdziałamy z rodzicami oraz wspieramy ich w trudnej pracy na rzecz dziecka, uwzględniając ich oczekiwania i potrzeby. Rodzice aktywnie włączają się w pracę przedszkola i jego działania na rzecz środowiska.

Prowadzimy bogatą współpracę ze środowiskiem. Promujemy dorobek oraz osiągnięcia dzieci w środowisku lokalnym.

Kadra pedagogiczna zatrudniona w naszym przedszkolu stosuje nowatorskie formy i metody prac; daje dzieciom możliwość działania i uczenia się poprzez własne doświadczenia, umożliwia im aktywność twórczą we wszystkich sferach rozwoju oraz osiąganie sukcesu, dba o umocnienie więzi interpersonalnych.

Wszyscy pracownicy, dzieci i rodzice są „ambasadorami” przedszkola i dbają o jego wizerunek:

Jesteśmy przedszkolem z tradycjami, usytuowanym w centrum Krakowa, które posiada warunki do przybliżania dzieciom kultury rodzinnego miasta i regionu.

„W dzieciach nadzieja, w rodzicach siła, w nauczycielach wsparcie”

 

Naszym marzeniem jest, aby dzieci:

 • Doceniały wartości, np. piękna, prawdy, dobra, przyjaźni, miłości, szacunku, tolerancji, uczciwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, szczerości, otwartości, życzliwości;
 • Rozumiały kulturę, sztukę, muzykę;
 • Potrafiły wyrażać swoje odczucia estetyczne związane z przeżywaniem wartości artystycznych;
 • Brały aktywny udział w interpretowaniu literatury, plastyki, ruchu i muzyki;
 • Przełamywały w ekspresyjnym działaniu swoje niechęci, opory, brak wiary we własne możliwości, obawy przed ośmieszeniem się itp.

Zmierzamy do :

wychowania samodzielnego, kreatywnie myślącego, otwartego na kontakty z otoczeniem, umiejącego współdziałać z innymi, wszechstronnie rozwiniętego absolwenta przedszkola , który:

 • Jest dobrze przygotowany do szkoły i odnosi w niej sukcesy.
 • Jest samodzielny i ciekawy świata – często zadaje pytania i przejawia własną aktywność poznawczą.
 • Odpowiedzialny – dba o swój wygląd, higienę i zdrowie, respektuje prawa i obowiązki, szanuje siebie i innych.
 • Uczciwy – nie kłamie, szanuje swoją i cudzą własność.
 • Jest wrażliwy estetycznie.
 • Cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego.
 • Jest kulturalny, potrafi prezentować postawę asertywną – zna i stosuje normy społeczne, szanuje innych ludzi z ich odmiennościami.
 • Rozumie swoje emocje, jest tolerancyjny wobec innych.

SYSTEM WARTOŚCI  PREFEROWANY W PRZEDSZKOLU IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

MĄDROŚĆ –  wiedza, umiejętność funkcjonowania w życiu.

DOBRO –  prawda, sprawiedliwość, uczciwość.

HUMANIZM –  godność własna i poszanowanie innych.

TOLERANCJA –  otwartość, szczerość, życzliwość.

KREATYWNOŚĆ –  indywidualność, asertywność, współpraca.

BEZPIECZEŃSTWO –  higiena i zdrowie, samodzielność.

PATRIOTYZM –  ojczyzna, miłość, szacunek, tradycja.

   System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych

System motywacji dzieci opiera się na pozytywnych wzmocnieniach zachowań takich, jak:

 • Pochwała, wyrażenie uznania w kontaktach indywidualnych lub na forum grupy;
 • Konkursy, w których dominuje współzawodnictwo;
 • Słowne zachęty (np. jeszcze chwilę i praca będzie skończona);
 • Wystawy prac dzieci na tablicach ogólnodostępnych;
 • Umieszczanie informacji o sukcesach dziecka na stronie internetowej przedszkola;
 • Wyróżnienie symbolami w postaci umownych znaczków i odznak, ustalonych wspólnie z dziećmi;
 • Przywilej w wykonywaniu zadań powierzonych przez nauczyciela;
 • Możliwość decydowania w kwestii wyboru zabawy organizowanej z całą grupą;
 • Sprawienie dziecku przyjemności przez nauczyciela lub kolegów (np. zaśpiewanie ulubionej piosenki, pierwszeństwo w korzystaniu z atrakcyjnej zabawki).

  zwiń

Powrót na górę